Dla studentów na kierunkach: Pedagogika (30 os.), Psychologia (20 os.), Praca Socjalna (10 os.)
 • Trener kompetencji społecznych i osobistych 50 godzin,
 • Kurs umiejętności i kompetencji coachingowych 50 godzin,
 • Komunikacja interpersonalna w kontekście wyzwań rynku pracy 20 godzin,
 • Negocjacje i mediacje w sytuacjach trudnych 20 godzin.
Dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość (50 os.)
 • Prowadzenie uproszczonych ewidencji działalności gospodarczej w systemach informatycznych 30 godzin,
 • Zarządzanie środkami trwałymi w jednostkach gospodarczych dokumentacja, ewidencja i amortyzacja  30 godzin,
 • Zastosowanie modeli wczesnego ostrzegania przed upadłością 10 godzin,
 • Zarządzanie ryzykiem należności proces windykacji 10 godzin.
Dla studentów kierunku turystyka i rekreacja (30 os.)
 • Język angielski w turystyce 60 godzin,
 • Pilot wycieczek 50 godzin,
 • Rezydent 50 godzin,
 • Obsługa systemów rezerwacyjnych 25 godzin.
Dla studentów kierunku Grafika (20 os.)
 • User Interface Designer 16 godzin,
 • Motion Design 12 godzin,
 • Komunikacja interpersonalna w kontekście wyzwań rynku pracy 20 godzin.
Dla studentów kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (20 os.)
 • Warsztaty tworzenia scenariuszy i formatowania programów TV 20 godzin,
 • Zasady postępowania w sytuacjach kryzysów społecznych, politycznych, ekonomicznych w mediach elektronicznych 30 godzin,
 • Zasady postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia prawa w pracy dziennikarskiej w radiofonii i TV oraz w Internecie 30 godzin.
Dla studentów kierunku Kosmetologia (20 os.)
 • Kurs z wizażu 50 godzin,
 • Przedłużanie rzęs metodą 1:1 8 godzin,
 • Komunikacja interpersonalna w kontekście wyzwań rynku pracy 20 godzin.
Dla studentów kierunku Fizjoterapia (30 os.)
 • Terapia manualna 100 godzin,
 • Medycyna osteopatyczna 100 godzin,
 • Zarządzanie w służbie zdrowia 30 godzin.
Dla studentów kierunku Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej (40 os.)
 • Formatowanie Audycji TV 80 godzin,
 • Komunikacja interpersonalna w kontekście wyzwań rynku pracy 20 godzin.
 • Wizyty studyjne u pracodawców.
  W celu zapewnienia możliwości zorganizowania wizyty studyjnej w przedsiębiorstwie przewidziano wynagrodzenie dla opiekuna wizyty, którą będzie osoba zatrudniona w danej placówce/przedsiębiorstwie, instytucji znająca jego specyfikę, mogąca wskazać na ciekawe rozwiązania i metody w nim stosowane, posiadającą dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną. Wizyty studyjne będą prowadzone przez opiekunów, których doświadczenie w danej dziedzinie, której dotyczy wizyta wynosi co najmniej 2 lata. Czas trwania wizyty studyjnej przewidziano na 5 h. Jest to optymalny czas, w którym studenci będą mogli zapoznać się
  z podstawowymi metodami działania, organizacją pracy i specyfiką danej placówki/zakładu. Pracodawcy będą zaangażowani do projektu na podstawie umowy zlecenie. W trakcie wizyty studyjnej studenci dokonają analizy mocnych i słabych stron funkcjonowania danej instytucji. Bardzo istotnym elementem wizyt studyjnych będzie zidentyfikowanie problemów jakie występują w w/w instytucjach i w efekcie ustalą tematy projektów, które będą wykonywane
  w grupach projektowych.

 • Dodatkowe zadania praktyczne w formie projektowej/konsultacje z pracodawcami i nauczycielami akademickimi.
  Pracodawcy będą stanowili wsparcie dla studentów. Wsparcie to będzie miało wymiar praktyczny. Konsultacje mają służyć kształtowaniu kompetencji studentów, będą prowadzone w małych, 5-osobowych grupach mających na celu zapewnienia wysokiej jakości zajęć umożliwiających indywidualne wparcie studentów podczas zajęć praktycznych. Projekt zakłada zaproszenie do współpracy pracodawców, których doświadczenie zawodowe wynosi co najmniej 2 lata. Podczas wykonywania projektów przez studentów nauczyciele akademiccy będą wpierać ich zarówno w zakresie merytorycznym jak i związaną z stroną metodyczną w szczególności nakierowaną na wykonanie projektu zgodnie z założoną wyżej strukturą. Konsultacje prowadzone przez nauczycieli akademickich będą stanowiły o wysokiej jakości wykonywanych zadań w formie projektowej. Zakłada się zaangażowanie dydaktyków z wieloletnim doświadczeniem w pracy ze studentami, a także posiadający kwalifikacje i wykształcenie niezbędne do prowadzenie zajęć w danym zakresie. Konsultacje w zakresie wykonywania zadań projektowych przez studentów będą prowadzili nauczyciele akademiccy, którzy mają certyfikaty potwierdzające wysoki poziom kompetencji w tym zakresie. Każdy wykonany przez grupy studentów projekt będzie miał następującą strukturę: (streszczenie projektu, podziękowania, wstęp opisujący warunki projektu, procedury badań, odkrycia i informacje, wnioski, rekomendacja, bibliografia, załączniki).

Zadanie zakłada zorganizowanie i realizację staży dla studentów, którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry. Zadaniem zostaną objęci studenci następujących kierunków w SAN Warszawa: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Filologia, Fizjoterapia, Grafika, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, Pedagogika, Turystyka i rekreacja oraz na kierunku Fizjoterapia w SAN Łódź.

Minimalny wymiar stażu wynosi 120 godzin zadań stażowych, przy czym obejmuje 20 h tygodniowo. Na realizację stażu zostanie zawarta trójstronna umowa stażowa, określająca m.in. cele edukacyjne, warunki pracy, zakres obowiązków stażysty, czas trwania stażu, wysokość wynagrodzenia. Staż zakończy się raportem opiekuna stażysty. Opiekunowie staży w umowie zostaną zobowiązani do przestrzegania zasad równości płci w miejscu stażu. Potrzeba realizacji zadań wynika z konieczności nabycia przez studentów kompetencji zawodowych oczekiwanych na rynku pracy.

 • Indywidualne doradztwo zawodowe. Celem prowadzonego (IDZ) jest zwiększenie efektywności i skuteczności projektowania indywidualnych ścieżek karier zawodowych
  a poprzez to podnoszenie zatrudnialności studentów i absolwentów. Indywidualne doradztwo dla studentów będzie konkretnym wsparciem w diagnozie i rozwoju potencjału kompetencji. Każdy student przystępujący do projektu opracuje we współpracy z doradcą Bilans Kompetencji.
 • Zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży praktyk zawodowych.
  CEL: tworzenie zbiorów danych związanych z organizacją praktyk zawodowych, staży, ofert pracy oraz zasobów bibliotecznych związanych z rynkiem pracy:

  – gromadzenie informacji o firmach i wymaganiach pracodawców, informatory, czasopisma rynku pracy, wykazy dostępnych kursów poszerzających kwalifikacje, adresy biur pośrednictwa pracy i inne. Materiały będą nieodpłatnie dystrybuowane wśród studentów.
  W ABK będzie funkcjonowała biblioteka z miejscami do pracy własnej dla studentów korzystających z jej zasobów.

 • Pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe, w tym:

  – 10 seminariów/konferencji o tematyce związanej z rynkiem pracy,
  – 4 targi pracy cel nawiązanie bezpośredniego kontaktu pomiędzy potencjalnym pracownikiem a pracodawcą,
  – 20 branżowych wykładów otwartych.

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy przez udział studentów w doradztwie grupowym w formie warsztatowej. Analiza wymagań pracodawców wskazuje, że wymagania określające predyspozycje osobowościowe kandydatów coraz częściej stawiane są na tym samym miejscu co kwalifikacje zawodowe. Prowadzone w projekcie zajęcia warsztatowe pozwolą studentom na określenie swoich predyspozycji i zapoznanie się z mechanizmami ich świadomego uruchamiania. Każdy warsztat będzie trwał 15 godzin w grupie 15 osobowej. Każdy student będzie miał możliwość uczestniczyć w dwóch warsztatach na podstawie bilansu kompetencji i raportu doradcy zawodowego. Projekt przewiduje wspólną realizację zadań przez biura karier i urzędy pracy oraz organizacje pozarządowe lub organizacje pracodawców.

 • Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich SAN: Nowe trendy w dydaktyce akademickiej wskazują na  potrzebę organizacji kursu doskonalącego dla nauczycieli akademickich. Kurs doskonalący umiejętności dydaktyczne nauczycieli akademickich będzie prowadzony w 7 modułach, w wymiarze 50h. Tematyka kursu dotyczy celów kształcenia akademickiego, technologii kształcenia w wyższej uczelni, kształcenia wielostronnego, efektywności kształcenia akademickiego, ewaluacji dydaktycznej, podejścia konstruktywistycznego w edukacji akademickiej, kształcenia modułowego i dualnego.
 • Podnoszenie kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych w SAN poprzez udział w szkoleniach:
  • TWORZENIE NOWOCZESNYCH STRON WWW WORDPRESS pakiet zintegrowany 64 godziny,
  • MOTION DESIGNER 48 godzin,
  • Grafika komputerowa pakiet 80 godzin,
  • Akredytowane szkolenie – Akademia Project Management Professional PMP 40 godzin,
  • Zarządzanie projektami 16 godzin,
  • Komunikacja biznesowa po angielsku 16 godzin,
  • Kreatywność-twórcze rozwiązywanie problemów 16 godzin,
  • Specjalista MS Excel 48 godzin,
  • Negocjacje 16 godzin,
  • Metodyka projektów PRINCE2 Foundation & Practitioner 40 godzin,
  • Rozliczanie projektów dofinansowanych z EFS 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014 16 godzin,
  • Realizacja i rozliczanie projektów PO WER EFS w szkołach wyższych 16 godzin.
 • Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia, poprzez:
  1. System obsługi studiów i procesu dydaktycznego w uczelni w tym system do zarządzania akademikiem, oraz system do rozliczania dydaktyki.
  1. System wspierający identyfikację kandydatów na studia, budowanie relacji z nimi oraz ich rekrutację z wykorzystaniem partnerskich szkół średnich.
  1. Narzędzie monitorujące zaangażowanie studentów w proces dydaktyczny, wspomagające ich utrzymanie i doprowadzenie do uzyskania dyplomu.
  2. Aplikacja mobilna i responsywny serwis WWW dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami.
  3. System do zarządzania informacją o dorobku naukowym pracowników uczelni.
  4. Szkolenia dla kadry administracyjnej z obsługi systemów informatycznych wymienionych powyżej 280 godzin.

W ramach restrukturyzacji w obszarze zarządzania SAN zostaną przeprowadzone działania
z zakresu wsparcia uporządkowania struktury organizacyjnej uczelni, polegających min. na wdrożeniu działań zapewniających efektywne wykorzystanie zasobów uczelni oraz zapewniających skuteczność sprawnego nadzoru i efektywność realizacji celów strategicznych SAN, w szczególności, wdrożenie rozproszonej geograficznie struktury dywizjonalnej, która łączy podstawowe jednostki prowadzące działalność naukową z wydziałami zamiejscowymi pełniącymi wyłączenie dydaktyczne funkcje.

Zmiany planowane w ramach Ustawy 2.0 umożliwiają intensyfikację działalności naukowo-wdrożeniowej i jej silniejsze powiązanie z praktyką poprzez wdrożenie zarządzania procesami naukowo-dydaktycznymi. Wiązka procesów badań i wdrożeń z określonych dziedzin naukowych zostanie skierowana do wielu jednostek uczelni, przy czym wiodąca jednostka naukowa będzie pełniła rolę koordynującą.

Rozwój kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych w SAN w szczególności w zakresie zarządzania finansami oraz informacją poprzez udział w szkoleniach:

 • CIT/VAT/PIT 16 godzin,
 • Sprawozdawczość finansowa, cash flow, analiza finansowa 12 godzin,
 • Profesjonalny dział kadr 21 godzin.