Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju SAN poprzez: podniesienie kompetencji 1054 studentów, w tym 674 kobiet i 380 mężczyzn uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa (szkolenia, staże, rozwój ABK), wsparcie procesów zarządzania i wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania SAN, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia, działania restrukturyzacyjne oraz podniesienie kompetencji kadr 120 osób, w tym 70 kobiet i 50 mężczyzn w systemie szkolnictwa wyższego w terminie od 01.05.2018 do 30.04.2022.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych PO WER oraz będzie zgodny ze zaktualizowaną misją i strategią uczelni, upraktycznieniem procesu kształcenia oraz z wewnętrznym systemem zapewnienia, jakości kształcenia w SAN. Przyczyni się również do poprawy, jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć studentów. Restrukturyzacja działalności SAN związana z wdrożeniem zarządzania procesowego, informatycznych narzędzi zarządzania będzie komplementarna ze zmianą misji i strategii SAN w kierunku badań stosowanych połączonych z dydaktyką. Jest to kierunek przekształceń, który pozwoli na podniesienie jakości i aplikacyjności prowadzonych badań, jakości kształcenia, dostosowania zasobów kadry dydaktycznej, podniesienia zdolności adaptacyjnych i ułatwienia wejścia na rynek pracy absolwentom w erze Digital Economy i gospodarki opartej na wiedzy.